Ne bántsátok a Farkas utcát!

Ol­va­som a hírt: föld­alat­ti par­ko­ló­há­zat sze­ret­né­nek ki­épí­te­ni a ko­lozs­vá­ri Far­kas ut­cá­ban, ami­nek fel­té­te­le (egyik a sok kö­zül) az év­szá­za­dos hárs­fák ki­vá­gá­sa, az ut­ca össz­kép­ének át­ala­kí­tá­sa.

Las­san­ként már ma­ga­mat szi­dom ami­att, hogy ilyen és eh­hez ha­son­ló esze­ment öt­le­te­ken meg­döb­be­nek és meg­bot­rán­ko­zom.

Olyan em­ber, aki sze­ren­csét­len­sé­gé­re vé­gig kel­lett néz­ze a kom­mu­nis­ta re­zsim för­tel­mes „al­ko­tá­sa­i­nak” meg­szü­le­té­sét a vá­ros­ban, ké­sőbb Funar még bor­zal­ma­sabb, la­ká­jai ál­tal saj­nos meg is va­ló­sí­tott agy­ré­me­it, akit a nagy­romániás nem­zet­fél­tők majd­nem be­dob­tak az egy­ko­ri fő­té­ri gö­dör­be, ne cso­dál­koz­zon sem­min – mond­hat­nám…

De a Far­kas ut­ca más…

Ta­lán az egyet­len hely Ko­lozs­vá­ron, amit az esz­te­len pusz­tí­tás még nem tett egé­szen tönk­re, ahol még áll­nak az év­szá­za­dos hárs­fák, a temp­lom és az is­ko­la, még il­la­ta van a ta­vasz­nak s az ősz­nek, és az épü­le­te­ket sem fes­tet­te még ró­zsa­szí­nű­re a „há­lás utó­kor”. Sze­rel­me­sek csen­des sé­ta­he­lye a Far­kas ut­ca – aho­gyan ré­gen, fi­a­tal­ko­runk haj­na­lán, egy em­ber­öl­tő­vel ez­előtt, úgy a mai szí­vek ös­­sze­fo­nó­dá­sá­nak hely­szí­ne is ez. És itt har­col a sár­kán­­nyal több mint fél év­szá­za­da Szent Györ­gy, akit 1904-es le­lep­le­zé­se után 56 év­vel az Arany Já­nos tér­ről – kény­szer­ből ugyan – a le­he­tő leg­jobb hely­re köl­töz­tet­tek haj­dan a vá­rost ren­de­ző épí­té­szek.

A Far­kas ut­cá­ban állt an­nak ide­jén a ma­gyar­ság el­ső kő­szín­há­za, a kor hí­res­sé­ge­i­nek szel­le­mi ott­ho­na. Dé­ry­né já­té­ká­nak szem­ta­nú­ja, Liszt Fe­renc zon­go­ra­já­té­ká­nak fül­ta­nú­ja volt az épü­let. De Wes­se­lé­nyi Mik­lós kard­já­nak csat­to­gá­sát is hall­hat­ták az ódon fa­lak, amint a nagy em­ber sze­lí­den lé­pett szín­há­zá­nak desz­ká­i­ra, hogy út­já­ra in­dít­sa az iga­zi, in­téz­mé­nye­sí­tett ke­re­tek kö­zött zaj­ló ma­gyar szín­há­zi éle­tet.
Olyan 15. szá­za­di temp­lom áll itt, ahol fe­je­de­lem van el­te­met­ve, és ne­me­si cí­me­rek em­lé­kez­nek Er­dély je­len­tős arisz­tok­ra­tá­i­ra.

Épí­tett örök­sé­günk egyik leg­szebb hely­szí­ne a Far­kas ut­ca, és ezt nem az el­fo­gult­ság mon­dat­ja ve­lem. A vá­ros meg­kér­de­zett la­kói szin­te egy em­ber­ként sza­vaz­ták meg ked­venc ut­cá­juk­nak, és még a kö­zel­múlt­ban ide­pot­­tyan­tott ide­gen­lel­kű­ek ob­jek­tí­vebb ré­sze is el­is­me­ri szép­sé­gét. Te­mér­dek em­lék, él­mény fű­zi a ko­lozs­vá­ri­a­kat és az ide el­lá­to­ga­tó tu­ris­tá­kat az ut­cá­hoz. Tör­té­ne­te­ket me­sél­nek ró­la az öre­gek, új él­mé­nyek­kel gaz­da­god­nak itt a fi­a­ta­lok. Ki­lóg ugyan az össz­kép­ből a vá­ros egyik leg­ron­dább épü­le­te, a ko­lozs­vá­ri­ak ál­tal ne­mes egy­sze­rű­ség­gel „rác­s”-­nak vagy „méh­kas”-nak ne­ve­zett könyv­tár, ugyan­ak­kor itt áll még a vá­ros egyes leg­ré­gibb há­zai kö­zül is jó pár.

Nos, a vá­ros­ve­ze­tés ezt az ut­cát sze­ret­né par­ko­ló­vá ala­kí­ta­ni, a pa­rá­nyi zöld­öve­ze­tet fel­szá­mol­nák, szö­kő­kút és me­den­ce jel­le­mez­né az ut­ca ar­cu­la­tát. Olyan épí­tész ja­va­sol­ta mind­ezt, aki­nek fo­gal­ma sincs az ut­cá­ban ta­lál­ha­tó is­ko­lák ne­vé­ről (hát még tör­té­ne­té­ről!), a szob­rok alak­ja­i­ról, egy­ál­ta­lán Ko­lozs­vár­ról.

Tud­juk már, mit je­lent a kin­cses vá­ros­ban át­ala­kí­ta­ni ut­cá­kat, te­re­ket: ab­ban kö­szö­net nincs. Gir­be­gör­be, oda­ve­tett macs­ka­kö­vek, fel­tört utak, lyu­kas asz­falt­bur­ko­lat, ki­vá­gott fák, gyö­ke­res­től ki­té­pett vi­rá­gok ma­rad­nak az épí­tők után. Csak ép­pen az nem ma­rad meg, ami min­ket, ma­gya­ro­kat jel­le­mez.

Va­gyis múl­tunk – egy­ben jö­vőnk, egy­ko­ri, je­len­le­gi és maj­da­ni élet­terünk…

Reklámok
Kategória: Uncategorized | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s